Kereset az interneten minimális visszavonással


Rendelet Továbbiakban: Rendelet alapján az elektronikus árverés technikai feltételeit és működtetésének részletszabályait jelen dokumentum tartalmazza. Ezek a kikötések és feltételek alkalmazandóak a NAV Elektronikus Árverési Felületen EÁF lebonyolított internetes adóhatósági, valamint a NAV vám- és pénzügyőri, valamint bűnügyi szakterülete kereset az interneten minimális visszavonással során a NAV rendelkezése alá került és jogszabály alapján értékesíthetővé vált Továbbiakban: Vámhatóságiilletve a Rendeletben meghatározott árverések során.

Az "Elfogadom a feltételeket" gombra való kattintással a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadja az EÁF  Üzemeltetési Szabályzat át. Adóvégrehajtási árverésnek minősül az árverés, ha az ingóságot, üzletrészt vagy ingatlant az adóhatóság adóvégrehajtási eljárásban lefoglalta és a vonatkozó szabályok szerint annak árverésen történő értékesítése mellett döntött. Vámhatósági árverésnek minősülnek a NAV vám- és pénzügyőri, valamint bűnügyi szakterülete eljárásai során a NAV rendelkezése alá került és jogszabály alapján értékesíthetővé vált dolgok értékesítése céljából lefolytatott elektronikus árverések.

Zálogtárgy árverezésének minősül az a kizárólag lakóingatlant érintő, kereset az interneten minimális visszavonással kiírt árverés, melynél az értékesítésre a jogosultnak a Rendelet szerinti megkeresése alapján kerül sor.

A megkeresésre kiírt árverésre vonatkozó speciális szabályokat az V. Az elektronikus árverések közös szabályai 1.

Részvételi feltételek A NAV által működtetett on-line árverések  nyilvános  adatai bárki számára megtekinthetőek, de az elektronikus árverésen való - személyes vagy képviselő útján történő -  részvétel  Kormányablak  regisztráció hoz Ügyfélkapu létesítéséhezilletve az EÁF-en történő  bejelentkezés hez kötött.

Árverési vevő ként valamint ajánlattevőként felléphetnek természetes személyek, továbbá jogi személyek és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek utóbbiak a nevükben eljáró, képviseleti joggal rendelkező természetes személyek útján. Az árverésen résztvevő  ajánlattevő k valamint az árverési vevő az árverés során és az árverést követően is harmadik személy irányában megőrzik névtelenségüket.

Az Ügyfélkapu létesítése személyes megjelenéssel a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál, a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási fővárosi kerületi hivatalainál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Magyar Posta Zrt.

4. A szerződés megkötésének általános és speciális szabályai

Az Ügyfélkapu létesítésére jogosult szerv az előtte személyesen eljáró személynek felajánlja az ügyfélkapu létesítését, amelyet a szerv kérelemre haladéktalanul létrehoz. A bejelentkezés során meg kell adni az árverésen résztvevő természetes személy azonosításához szükséges adatait adóazonosító jelét, nevét, születési dátumát, születési helyét, anyja nevét, állampolgárságát, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, e-mail címét jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet esetében a  törvényes szervezeti képviselő  nevét, személyi adatait, és a társaság adóazonosító számát, nevét, székhelyét.

Külföldi személy esetében a természetes azonosító adatokon kívül, az útiokmány vagy tartózkodási engedély számát és a székhely illetve állandó lakóhely szerinti országot is fel kell tüntetni.

Az ajánlattevő sem az adóssal, sem a többi ajánlattevővel nem kerül kapcsolatba az árverés időtartama alatt. Az adóhatóság az elektronikus árverés esetén az elektronikus árverező adatait az adótitokra vonatkozó szabályoknak megfelelően kezeli. Az elektronikus árverésen adóazonosító jel hiányában nem lehet részt venni. Az ajánlattétellel a rendszer a felhasználók számára árverésenként sorszámot képez, amely az árverés lezárásáig a felületen azonosítóként szolgál.

Wellmann György: A szerződések általános szabályai az új Ptk. Rész A tanulmány I.

A képviselet szabályai 2. Az árverés lezárását követően az árverési vevő az eredeti, képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumot pl. Amennyiben a képviseleti jogosultság az árverés megkezdését követően keletkezett, a képviselő az árverésen azt követően vehet részt, ha az erre vonatkozó igazoló dokumentumot legkésőbb az árverés lezárása napján ügyfélfogadási idő végéig az eljáró végrehajtási ügyintézőnek bemutatja.

Az árverésen történő részvételről a végrehajtó a dokumentumok megtekintését követően, az árverés megkezdéséig dönt. A meghatalmazáson alapuló képviseleti jog megszűnését szintén a NAV honlapjáról letölthető elektronikus nyomtatványon kell a meghatalmazó, megbízó továbbiakban együtt: meghatalmazó részéről bejelenteni.

A meghatalmazás tartalmának az ajánlat összegére, meghatározott vagyontárgy megszerzésére vagy meghatározott árverésen történő részvételre vonatkozó vagy bármely más korlátozása az adóhatósággal szemben hatálytalan.

A meghatalmazó a meghatalmazással egyidejűleg felelősséget vállal a meghatalmazott tevékenységéért, a meghatalmazott EÁF-en megtett ajánlatát, egyéb jognyilatkozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el. A meghatalmazás tényét az EÁF felületén a meghatalmazónak meg kell erősítenie, ebből következik, hogy mindkét félnek rendelkeznie kell érvényes regisztrációval az EÁF-en.

A megerősítés során a nyugta számát a meghatalmazó az EÁF "Meghatalmazás" menüpontjában a "Meghatalmazás azonosító" cellában megadja, egyidejűleg a "Meghatalmazó-e" kérdés melletti négyzetet bejelöli. A meghatalmazott az EÁF oldalán saját adataival vesz részt, de az árverésen nyertes meghatalmazott az árverés befejezését követően az eredeti papír alapú és szabályosan kitöltött meghatalmazást köteles az adóhatóság részére bemutatni.

Az EÁF használatára vonatkozó részletes szabályok 3. Az ingatlan árverés speciális hirdetményi adatait a III. A kereset az interneten minimális visszavonással megkezdett árverést az adós árverést követően megkezdett teljesítése nem érinti, amennyiben azonban az adóhatóság a tartozás rendezéséről utólag szerez tudomást, vagy megállapítja, hogy az árverés egyéb jogszabályi feltételei nem álltak fenn, az árverést megszakítja, illetve törli és ezt az árverésen résztvevőkkel kizárólag az EÁF felületén haladéktalanul közli.

Az ajánlat kizárólag az adott árverésen érvényes. Elmaradás, meghiúsulás, vagy eredménytelenség esetében kitűzött ismételt árverésen újabb ajánlat megtételével lehet részt venni, a korábbi árverésen tett vételi ajánlat nem vehető figyelembe.

kereset az interneten minimális visszavonással

Az árverés lebonyolítása 4. Amennyiben az árverés lezárásának időpontja előtti két percben érkezik érvényes ajánlat, az árverés időtartama automatikusan öt perccel meghosszabbodik. Ezt az árverés lezárásának újabb időpontjaira is alkalmazni kell. Ez alapján az árverés addig folytatódik, ameddig az árverés eredetileg meghirdetett A romlandó dolgok árverésére - annak eltérő időtartamára - vonatkozó speciális szabályok a II.

Az árverés az üzemzavar időtartamától függetlenül 24 órával hosszabbodik meg, ha az üzemzavar az árverés lezárultát megelőző 4 órás időtartamon belül történt. Ajánlattétel és vásárlás 5. Ez esetben nem kizárólag az aktuális legmagasabb ajánlatnál magasabb ajánlat tételére van lehetőség, az összeget azonban minden esetben ezer Ft-ra kerekítve kell megadni.

A rendszer az árverező által beállítható mértékű, de minimum ezen fejezet 5. A limit összeg az árverezés folyamán módosítható, csökkenteni azonban csak az ajánlattevő addig megtett legmagasabb ajánlatáig lehet.

{!LANG-58b75af06354fe14711fba94f49283c2!}

Azonos összegű ajánlatok esetén az ajánlatnak az EÁF-en történő megjelenésének időpontja szerint korábban érkező, sorrendben megelőzi a később érkező ajánlatot. Azonos összegű azonos időpontban érkezett kézi és automatikus licitek esetén a kézi ajánlat minősül nyertes ajánlatnak. Nem szabályszerű árverés esetében az árverést lebonyolító adóhatóság az árverést meghiúsultnak minősíti. Szabályszerű árverés esetében az árverés lezárását követő munkanapon Az árverés nyertesét az adóhatóság a regisztráció során megjelölt e-mail címére küldött elektronikus üzenetben értesíti az árverés végleges eredményéről.

Az elektronikus értesítés tartalmazza, hogy a nyertes az értesítést követő 8 napon belül köteles megjelenni az árverést lebonyolító adóhatóságnál és a vételárat elektronikus úton vagy ingóság esetében készpénzben megfizetni vagy igazolni, hogy a vételárat átutalási megbízás vagy postai készpénz átutalási megbízás útján, vagy készpénz-helyettesítő eszközzel bankkártyával megfizette.

Felelősség kizárása 6.

II. Általános tájékoztató a polgári peres eljárásokról

Az áru  becsérték ét az adóhatóság megfelelő szakértelemmel rendelkező végrehajtói a dolog jellemző tulajdonságainak, állapotának megfelelően a forgalmi értéket figyelembe véve határozzák meg, ugyanakkor a hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy nem felismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.

Az ingóságok személyes megtekintésére az érdeklődők részére az adóhatóság minden árverést megelőzően a hirdetményben meghatározott helyen és időben lehetőséget biztosít. Személyiségi jogok védelme Az EÁF alkalmazása során kizárólag az ajánlattevők azonosításához szükséges adatok kerülnek felhasználásra. A  sikeres árverést  követően az ajánlatot tevők adatai archiválásra kerülnek, azokat az adóhatóság a rá vonatkozó iratőrzési szabályoknak megfelelően őrzi meg.

Az adóhatóság az EÁF-en bonyolított árverésekhez kapcsolódóan kizárólag valamely hatósági eljárásban hivatalosan kért és jogszabályban meghatározott adatokat ad ki az eljáró hatóságok részére. Az ajánlattevő adóazonosító jelét az adóhatóság az adótitokra vonatkozó szabályok szerint kezeli. Az elektronikus ingó árverés speciális szabályai 1.

Wellmann György: A szerződések általános szabályai az új Ptk.-ban – II. Rész

Általános szabályok 1. IM rendelet által meghatározott ár kerül feltüntetésre. Ezen esetben a hirdetmény a jogszabály által meghatározott összeget tartalmazza. Ha nincs legalább a minimumárat elérő ajánlat, akkor az  árverés sikertelen.

Az EÁF-en érvényes ajánlatot tevő az árverés zárásáig az ajánlatához kötve marad. Az érvényes árverési ajánlatok a felületen tételesen kerülnek megjelenítésre, míg a regisztrált érvényes ajánlatok adatai kizárólag tájékoztató jelleggel.

Az EÁF-enbemutatott  ingóság ok megtekintésére kizárólag az árverési hirdetményben megjelölt időpontban és helyszínen van lehetőség. Romlandó dolgok árverése 2. Az árverés a hirdetmény közzétételével egy időben indul és a közzétételtől számított 24 órán át tart.

A megjelenési kötelezettségre vonatkozó határidő jogvesztő hatályú. Azonos ajánlat esetén az EÁF-en korábban megtett ajánlat nyer. Az árverési ajánlat nem vonható vissza. Az elektronikus értesítés tartalmazza, hogy a nyertes az értesítést követő 1 munkanapon belül köteles az árverést lebonyolító adóhatóságnál megjelenni, a vételárat készpénzben megfizetni, vagy igazolni, hogy a vételárat átutalási megbízás, vagy postai készpénzátutalási kereset az interneten minimális visszavonással útján megfizette, és a megvásárolt romlandó dolgot elszállítani.

Felelősség, jogkövetkezmények 3. Az árverés nyertese és valamennyi érvényes ajánlattevő az általa megadott e-mail címre értesítést kap, egyúttal tájékoztatást a fizetés módjáról, az elszállítás körülményeiről. Az értesítést követően 8 nap áll rendelkezésére romlandó dolgok esetén 1 munkanap a vételár megfizetésére és az ingóság elszállítására. A vételár különbözet a fizetést elmulasztó nyertest terheli, melynek megfizetésére az adóhatóság határozattal kötelezi.

Kereset az interneten minimális visszavonással érvényes ajánlat esetén a fizetést elmulasztó nyertest az általa legmagasabb összegben felajánlott vételár megfizetésére kell kötelezni. Ebben az esetben az ingóság tulajdonjogát az árverési vevő csak abban az esetben szerzi meg, ha a vételárat legkésőbb a fizetésre kötelező határozat jogerőre emelkedéséig megfizeti.

5. Az érvénytelenség új szabályai

A fizetést elmulasztó kötelezettségét megállapító határozat az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat, a kötelezettség behajtásáról a NAV intézkedik. A  vételár-különbözet  a végrehajtás során befolyt összeget növeli, a tartozást meghaladó részt a végrehajtási költséggel azonos módon kell elszámolni.

Az adóhatóság a vételár sorrendben előttük álló ajánlattevők általi megfizetéséről az érvényes ajánlatot tevőket e-mailben értesíti.

Az őrzéssel kapcsolatban felmerült költségek megfizetésére az adóhatóság határozatban kötelezi az árverés nyertesét. A megfizetésre kereset az interneten minimális visszavonással határozat az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat.

Az elektronikus ingatlan árverés speciális szabályai 1.

Ellenőrzött webhelyek az interneten történő pénzkereséshez

Hirdetménnyel kapcsolatos szabályok Az elektronikus ingatlanárverés esetén az I. Árverési előleg és a vételár megfizetésére vonatkozó szabályok 2.

  • Kereskedés jelzi a pontos belépést
  • Bináris opciók azonnali pénzkivonással
  • Minden a trendvonalakról
  • Hogyan keresnek pénzt online. Otthoni kereseti ötletek. Online postai szolgáltatások

Főszabályként az előleg összegét lehetőleg olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés megkezdésének időpontját megelőzően megérkezzen a hirdetményben megjelölt számlára. Ehhez figyelembe kell venni az átutalás pénzintézeti átfutási erdei fűrészáru, ami általában 2 munkanap. Telefonos egyeztetést követően lehetőség van arra is, hogy az árverező a tartózkodási helyéhez legközelebbi igazgatóságon igazolja az előleg befizetését.

Ez a felület mindaddig inaktív, amíg az előleg teljes összege a számlára nem érkezett meg, vagy a befizetés igazolása nem történt meg. Az előleget nem fizető érdeklődők részére csak a hirdetmény adatai tekinthetők meg.

Az árverési vevőn kívüli többi árverezőnek az általa befizetett előleget az árverés befejezését követően az adóhatóság automatikusan visszautalja arra a számlára, amelyről a befizetés történt. A lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat elővásárlási joga 3.

Ezen ingatlanok esetében az érintett önkormányzat részletes tájékoztatót, valamint a konkrét árverésre vonatkozóan a jog gyakorlásának bejelentéséhez szükséges egyedi ellenőrzési kódot kap.

A települési önkormányzat az elővásárlási jogát akkor gyakorolhatja, ha az adós kérelmet terjesztett elő a lakóingatlan bérleti jogának megszerzése iránt és a települési önkormányzat írásban nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt lakóingatlant a végrehajtási eljárás adósának az Lht. Erről, valamint az árverés lezárásáról a legmagasabb érvényes bináris opciók, akik elkaptak tevő az általa megadott e-mail címre előzetes, majd az elővásárlási jog gyakorlásának függvényében a végeredményről újabb elektronikus  értesítést kap.

A fizetésre vonatkozó speciális szabályok 4.

kereset az interneten minimális visszavonással

Ilyen kérelem az ügyben eljáró adóhatóság árverési hirdetményben megjelölt szervezeti egysége részére írásban vagy a megjelenéskor jegyzőkönyvben foglaltan terjeszthető elő. A kamat mértéke a Polgári Törvénykönyv A fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Felelősség, jogkövetkezmények 5.

Az árverés nyertese az általa megadott e-mail címre értesítést kap, egyúttal tájékoztatást a fizetés módjáról és határidejéről. A nyertesnek az elektronikus értesítést követően 8 nap áll rendelkezésére a vételár megfizetésére.

Az elővásárlási jog gyakorlása esetében az önkormányzat minősül az árverés nyertesének, a vételár megfizetésére biztosított 8 napos határidő az önkormányzat tekintetében a jog gyakorlásának bejelentését követő naptól kezdődik. A második árverésen a korábbi árverési vevő nem árverezhet. Ha az ingatlant újabb árverésen alacsonyabb áron adták el, mint amelyet az előző árverésen a korábbi árverési vevő felajánlott, a különbözetet a korábbi árverési vevő köteles a végrehajtást foganatosító adóhatóság határozata alapján megtéríteni.

A fizetést elmulasztó árverési vevő fizetési kötelezettségét megállapító határozat az adóigazgatási eljárásban kereset az interneten minimális visszavonással okirat, a kötelezettség behajtásáról a NAV intézkedik. A megtérítendő összegbe az elvesztett előleget be kell számítani. Közös tulajdonban lévő ingatlan árverezése 6. A kérelmet a végrehajtó által jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatban vagy közjegyzői okiratban kell előterjeszteni. Előárverezési jog ingatlan árverés esetén 7.

A Polgári Törvénykönyvről szóló A Vht. Az előárverezési jog fennállását az adott árverés ügyintézője ellenőrzi, amit az ingatlan nyilvántartásban szereplő adatok alapján hajt végre. Az előjog jóváhagyásáról, illetve elutasításáról az igénylő a regisztrációkor megadott e-mail címére elektronikus értesítést kap. Amennyiben az árverés befejezéséig nem érkezik magasabb összegű érvényes vételi ajánlat az előárverezésre jogosultat a legtöbbet felajánló árverező jogállása illeti meg.

  • Új az internetes keresetek terén
  • Hogyan kereshetek sok pénzt egyszerre
  • Opció stratégia a legpontosabb
  • II. Általános tájékoztató a polgári peres eljárásokról

Jogi szabályozás 1. Az adóhatósági végrehajtás keretében kitűzött árverésre vonatkozó jogszabályok Az EÁF-n történő árverés fő szabályait az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló Az adóhatósági elektronikus árverés speciális szabályait az Avt.

Kiskorú és kiskorú képviseletében más személy az elektronikus árverésen nem vehet részt. Az elektronikus árverési hirdetmények megtekintése és az árverésen történő részvétel, illetve ajánlattétel e törvény eltérő rendelkezése hiányában díjmentes.

kereset az interneten minimális visszavonással

Az adóhatóság a folyamatban lévő elektronikus árveréssel összefüggő minden cselekményt és információt az EÁF-en keresztül végez, illetve tesz közzé. Az elektronikus árverés időtartama az árverési hirdetményben megjelölt kezdő időponttól számított harmadik nap Az EÁF ajánlattétel esetén megjeleníti az árverés tárgyához tartozó legmagasabb ajánlatot, valamint az árverés lezárásáig hátralévő időtartamot mutató elektronikus számlálót.

Az egy óra időtartamot elérő üzemzavar esetén az elektronikus árverés időtartama 24 órával meghosszabbodik. Az árverés az üzemzavar időtartamától függetlenül 24 órával hosszabbodik meg, ha az üzemzavar az árverés lezárását megelőző 4 órás időtartamon belül történt.

Ha az árverés lezárásának időpontja előtti két percben érkezik érvényes ajánlat, az árverés időtartama automatikusan öt perccel meghosszabbodik. E szabályt az árverés további meghosszabbodásának eseteiben is alkalmazni kell.

Infobusiness

Az árverés nyertesét az árverést lebonyolító adóhatóság e tényről elektronikus úton az elektronikus árverés lezárását követően haladéktalanul értesíti. Az elektronikus értesítés tartalmazza, hogy a nyertes az értesítést követő 8 napon belül köteles megjelenni az árverést lebonyolító adóhatóságnál és a vételárat elektronikus úton vagy készpénzben megfizetni vagy igazolni, hogy a vételárat átutalási megbízás vagy postai készpénz átutalási megbízás útján megfizette.

Abban az esetben, ha az ingó árverés kereset az interneten minimális visszavonással a vételárat a 8 napos határidő leteltéig nem fizeti meg, a továbbiakban elektronikus árveréseken nem vehet részt mindaddig, amíg az általa felajánlott vételárat, vagy - több árverező esetén - a vételár-különbözetet azonosítható módon meg kereset az interneten minimális visszavonással fizeti.