Hogyan lehet pénzt kivinni a binárból


Hogyan lehet pénzt kivinni a binárból a támogatás ebben az évben — az ötéves terv döntő évében — különösképpen megnyilatkozik. Az év elején meg- alakult új minisztériumban, az ÁGEM-ban, az erdőgazdaság nép gazdasági jelentőségének megfelelő és az eddiginél jelentősen magasabb szervezeti formák között működik.

A termelés folyamatát az elmúlt esztendőben állandóan zavaró elégtelen közelítési és szállítási kapacitása az év első felében már közel kétszeresére emelkedett. A vezető és fontos beosztásban dolgozók az Erdészeti leve- lező akadémián sajátíthatják el a munkájukhoz szükséges szakmai isme- reteket.

Ennek az állandó segítségnek jelentős állomása az erdőgazda- ság felső káderei számára szerkeszteti lap, »Az Erdő« megjelenése. Népgazdaságunk hatalmas fejlődése, az erdőgazdaságot is új és nagy feladatok elé állította; biztosítania kell a népgazdaság fokozódó faanyagszükségletét.

Ez a hogyan lehet pénzt kivinni a binárból az erdőgazdaság egész területére kiterjedő, a szovjet erdészet tapaszlalatál alkalmazó tevékenységet jelent.

Azt, hogy a művelési, kitermelési, közelítési és fűrészüzemi mun- kálatokat a lehetőségek által megszabott, de a mainál jelentősebben magasabb műszaki színvonalra kell emelni. Azt, hogy az évi vágásterü- letek beerdősílése mellett, a gyorsan növő fajokra alkalmas hullámtéri, fenyősítésre alkalmas völgyek és a mezőgazdasági müvelésre nem alkal- mas és kopár területeket is be kell erdősíteni. Elő kell állítani a felada- tokhoz szükséges csemeték sok százmillió ját.

Állandóan emelni kell a te- rület minden munkájánál a termelékenységet és csökkenteni az önkölt- séget. Az erdőgazdaság előtt álló feladatok végrehajtása, az újtípusú igazgatót, erdőmérnököt, erdészt, a szocialista gazdasági vezetőt és szakembert követeli meg, aki tudja, nűért építi a szocialista erdőgaz- daságot és képes legyőzni a nehézségeket, amelyek útjában állnak.

Feladata, hogy a tudomány és a gyakorlat egységéi biztosítva, ne vál- jon egyoldalúvá, de széleskörűen, a terület egészét átfogva egy olyan eszköz legyen, amelyre a gyakorlati erdészek munkájuk közben bátran támaszkodhatnak. Az új lap számára ez a támogatás is azt a kötelességet rója, hogy fel- adatát az erdészet fejlesztése érdekében betöltse. Az erdészet dolgozói pedig, az újabb segítséggel élve, mind nagyobb és nagyobb sikereket kell elérjenéit a szocialista erdőgazdaság kialakítása terén.

A segítségei már régente is a sztyepmezők erdősítésében látták. De tervszerű kutató- munka ebben az megafx bináris opciók mutatói a növénytakarót vizsgáló botanikusok vezetésével — csak az utóbbi évtizedekben indult meg.

A Szovjetunió- ban a szocializmus építése során kezdődött a növénytakaró tüzetes vizsgálata, természetesen materialista felfogásban, az elmélet és a gya- kori a I egy ségének jegyében. Mind a ketten — Dokuesajev talaj- kutatási eredményeit is felhasználva — hangoztatják, hogy az erdőmű- velésnek elsősorban biológiai, botanikai alapokon, a növénytársulás- tan alapelvein, az aljnövényzet ismeretén kell nyugodnia.

Ugyanilyen irányúak a finn Cajander erdőtípus-tanulmányai és ugyanily-en módon folytatnak erdőművelést Csehszlovákia ós Ausztria erdészei is. Csak mellesleg említem itt meg, hogy a német alföldeken a túlzottan alkal- mazott lúcfenyőtelepítések sok sikertelensége nyomán szintén — elég későn —- jöttek rá, hogy alapos növényt ársulási, fiiocönológiai előtanul- mányok nélkül eredményes erdőművelés nem lehetséges.

Nem csoda tehát, hogy amikor a második világháború befejeztével, a Szovjetunió honvédő háborúja után a délorosz puszták grandiózus sztálini mezővédő fásítási terve felvetődött, Moszkvában járt fájékozoM szakemberek közlései szerint a világ legnagyobb erdősávkálózaíáuak előkészílősekor a Kreml leggyakoribb látogatói a botanikusok voltak, és a nagyszerű terv létrehozója, Sztálin, aki a legapróbb részletekig tájé- koztatta magát, a fásítás menetét, a kiválasztandó fajokat a botani- kusokkal tárgyalta meg először.

A növénytársulás tudománya, a növényszociológia helyesebben: növény cönológia a szocialista állam építésében tehát fontos gyakorlati szerepet kap, és ezek a gyakorlati meggondolások vezetik a magy-ar növényszociológusokat is, akik — Soó Rezső és Zólyomi Bálint akadé mikusokkal az élükön — már régóta rendszeres munkát végeznek a hazai növénytakaró különböző társulási típusainak, így az erdőt ípusok- nak, asszociációiknak a felderítése és térképezése terén is.

Erdészeti kísérleti telepeinken pedig már régóta folyik ez a munka, és különösen Magyar Pái-nak alapvető kutatásai a fásítás, a homok és szik talajnemeinek osztályozása terén, valamint Fehér Dániel-nek talaj- biológiai kutatásai közismertek. Mint ahogy- külföldön, a nyugati orszá- gokban, de legeredetibb módon a Szovjetunióban ez a vegetációs felvé- telezés és térképezés már évtizedek óta folyik.

hogyan lehet pénzt kivinni a binárból

Éppen ezért bevétel az interneten napi 1 dollár és szociológusaink egyrészt a mezőgazdasági termelés fokozása, más- részt az erdőgazdaság problémáinak megoldása, a talajjavítás stb.

Ennek a munkának segítségévet az erdő- gazdasági üzemtervek átalakításához, a homok- szik- és kopárfásít á- sokhoz és a nagyvárosi zöldövezetek kérdéséhez növényföldrajzi alapon kívánnak az erdőgazdaságnak segítségére lenni. A térképek különböző léptékű lapokon készülnek és 30 db. Ragadjunk most ki egy-két példái a növénygeógráfus munkamód- szeréből ós vonjuk le az eredményből a tanulságot az erdész számára. Önként kínálkozik számunkra elsősorban a Magyar-Középhegység vonulatának, tehát a Keszthelytől egészen a Sálorhegységig és a Tor- nai Karsztig húzódó ú.

Ösmátrának a növényvilága. Ennek a terü- letnek növénytakaróját, vegetációjaI az éghajlati és a talajviszonyok, a szomszédos növényzeti tájak és a terület őstörténeti múltja határoz- zák meg Talaj szempontjából a legfontosabb ebben a hegységben az a majdnem megszakítatlan dolomitvonulat, mely a Keszthelyi-hegyekben kezdődve, egészen a Vác feletti Nagyszói keskeny dolomit-kibúvásáig a növényzet kialakulására a legnagyobb befolyást fejtette ki.

A dolo- miton kívül már csak elszigetelten jelentkező mészkő, valamint a vulkánikus, szilikátos talajok, különösen a bazalt- és atidczitsziklak.

  • Bevált kereseti projektek
  • Bináris opciók előrejelzési diagramjai

Ezzel széniben a dolomit — szónsavas mész és magnézia kettős sója — amely tehát, mint kőzet, a nyugati Magyar-Középhegység vonulatának zöméi alkotja —, fizikailag könnyen mállik szét törmelékké és homokká, ennek következtében a dolomit hegytömbök csupasz tetejű, oldalukon völgyekkel szeldelt, meredek lejtőjű gerincekké szaggalódnak szél. A magyar gurgólya Seseli ieucospermuma pilisi len fLinum clolom.

A vegetációban megnyilatkozó különbséget a Középhegység délnyu- gati és északkeleti fele között az in vázolt talajkülönbségeken kívül még jobban kiélezi a földrajzi fekvés, illetve a szomszédos vegetációs tájak közelsége.

A Középhegység délnyugati felére az illír begylánc szubmodi'errán elemei, kisebb részben a keletalpesi vidéknek, a Nori- cum-naU néhány eleme hatolt fel, viszont az északkeleti felén a Kár- pátok hatása érvényesüli. A délnyugati részen a földközi-tengeri ég- hajlat érezteti hatását a maga májusi a Mecsek táján áprilisi és szep- tember-októberi másodlagos őszi csapadékmnxinmniával. Többek között pl. A Középhegység északkeleti felében ezzel szemben számos bennszülött, ondemi kus növényünkön kívül Poa scabra, Thlaspi Jankae, Ouosma lornensis, Ferula Sadleriaua, Carduus eolliuuskontinentális-pontusi és dáciai, meg kelet-balkáni elemek Rumex confertus, Polenlilla pattda.

Vrepis pannonica, HeUeborus púrpurascens, Waldsteinia, Cytisus alhus stb. Mit hangsúlyozhat a növény-geográfus az erdész felé az éghajlal, a talaj és a növényzet ilyen összefüggéséből? A dolomitkőzet mállási sa- játsága miatt a dolomitos kopárok csak nehezen erdősíthetők. A Fn- mana. Paronychia, Helianthemum eanum stb. Az ősidők óta kopár tetőket tehát az erdész továbbra is meghagyhatja ilyen állapotukban. Ezek a magyar növényvilág jellegzetes szép növé- nyeivel ékített tetők így lájképileg is megtartják vonzó szépségüket, es hogyan lehet pénzt kivinni a binárból oldalaikkal egyetemben sokszor miniatűr havascsoport oknak hai nak példa rá a Vörös vár feletti lejtőkről a Zsíroshegy ós Nagyszénás és Kisszénás látványa, ez a teriilet egyúttal számos botanikai ritka- ságunknak egyedüli termőhelye.

A dolomitos lejtők fásításához is leg- célszerűbben az itt őshonos, tehát bevált fafajokat vesszük igénybe Ha a déli, balkáni származású feketefenyőt nem is fogjuk itt nélkü- lözni, de a virágos kőris, pelyhes tölgy telepítése, legalább addig, amíg helyükbe más, értékesebb fát ültethetünk, biztos sikert ígér.

Az iparilag felhasználható cserszömörce Colinus coggygria elszaporítása a legszi- kárabb lejtőkön bizony-ára gazdaságos lenne, hiszen különösen a Vér- 6 JAVORKA SÁNDOR: A növényíöldrajz az erdészet szolgálatában hogyan lehet pénzt kivinni a binárból és a Bakonyban otthon érzi magát és a múltban onár fontos ki- viteli cikkünk is volt magyar sumaoh. Az erdőgazdasági üzemtervek elkészítésével kapcsolatban is pl.

Zólyomi Bálint kimutatja, hogy az erdőrészletek elhatárolását a nö- vénytársulási csoportok határainak megfelelően célszerű megvonni Pl. Quereeto-Potentilletum albae talajjelző ós mikroklíma-jelző szerepet játszhat az üzemterv összeállításakor. Vegyünk egy másik példát. Az erdeifenyő természetes tenyészeté- nek legmegfelelőbb feltételeit nálunk Nyugat-Magyarországon, a Gáyer Gyula elnevezte, ú. Ettől az eléggé észak-déli irányai vonaltól kezdve kelet felé a nyári csapadék mennyisége — természetesen a nap- fénytartani növekedésével — hirtelen csökken, mert tovább kelet felé, nagyjából a Sopron—Porpác—Sárvár—Keszthely—Somogy vár—Kapos- mérő—Babócsa vonalig terjedő területnek már legfeljebb mm nyári csapadéka van.

Sőt, csökken a csapadék már a Soproni- és a Kőszegi- hegységben is, amelyek már az északkeléi felől jövő kontinentális klí- mahatás alá kerülnek.

hogyan lehet pénzt kivinni a binárból

Viszont a Mecsek tágabb vidékén a nyári esőmennyiség mm, holott ugyanitt a nyári középhőmérséklet a nyugathoz képest 1— 2, sőt 3 C°-kal nagyobb. Tavasszal, főleg április-májusban, — amint már említettük — a Dunántúlon a legtöbb csapadékot mm az illír hegyláncok felől, a mi esetünkben tehát a Dráva felől, délnyu- gatról kapjuk, fokozatosan csökkenő mértékben, fel egészen Pápáig, a Magas-Bakonyig és Szekszárd vidékéig. A Mura-Dráva szöglet táján ez az esőniennyiség már — mm-t ér el.

hogyan lehet pénzt kivinni a binárból

Már Treiiz Péter megállapította, hogy az előbb tárgyali Boros- tyánkő—Alsólendva vonaltól némileg keletre vonul a világossárga és a szürke podzolos erdei-talajok határvonala.

Ennek a hűvös-nyirkos makroklimának hogyan lehet pénzt keresni a mobilján alakult ki a borostyánkő—alsólendvai határvonaltól nyugatra és keletre a növény- takaró képe.

Nyugatra a praenoricum riórajárása, a vonaltól keletre pedig a délnyugatról érvényesülő szubmediterrán-illír klímának meg- felelő praeillyricum flóraterülete.

A praenorieumban a sovány, kilú- gozott talajú csarabos fenyérerdő uralkodik, ritkás erdeifenyőkkel, nyírrel, kocsános-tölggyel, benne a két Vaccinium, Pteridium, Moliwia arundinacea, keletebbre már a szelidgesztenye, bináris opciós hitelek is jelentkezik.

A mi területünkön ez a dunántúli erdeifenyves Pinelum praenoricum a csarabon Calluna kívül több jellegzetes növényeiéin pl.

Carex pilu- lifera, Pyrola-fajok és Chimaphila, Genista sagitlalis, Nárdus, mint fel- tűnő érdekesség: a Daphne cneorum, azután Lycopodium clavatum. Ettől keletre az erdei- fenyő néhány szigetszerű előfordulását már inkább csak edafikus okok, talajviszonyok magyarázzák.

hogyan lehet pénzt kivinni a binárból

Ilyen az erdeifenyő hansági, egykori há- í'om holdnyi őslápi erdeifenyves-reliktuma, vagy az északi Bakony alján a Fenyőfő — Bakonyszentlászló sovány homokján található erdei- fenyves, ezt azonban a Nyugat- és Észak-Bakonynak nyirkosabb, hűvö- sebb éghajlata is megokolja.

Ilyen továbbá a Kemeneshát Farkaserde- jének öreg feuyőcsoportja a Hidegkúti őrháznál, vagy Zalában a Bak melletti Pöiöskei erdő öreg fenyői és a somogyi Zselic erdeifenyvesei, viszont a belső-somogyi soványhomokon az erdeifenyvesek felújításra vagy mesterséges telepítésre vallanak.

Borovszky - Magyarország vármegyéi és városai

A Göcsej vidékén mindenesetre az erdeifenyő a Calluna határvonalán túl terjed kelet és délkelet felé, igazolva Fekete-Blattny és Gáyer felfogását, amely szerint az erdei- fenyő a Dunántúlon terjedőben van az egykori bükkösök és tölgyesek helyén.

A borostyánkő—alsólendvai vonaltól keletre eső, tavaszi és őszi esőmaximiumú praeillyricuni területére — amint említettük - Match 3 stratégia bináris opciók és délnyugati, szubmediterrán és illír növényelemek húzódtak fel az egyébként középeurópai jellegű, eléggé egyhangú és egynemű, pannó- niai agyagból és diluviális löszből álló flóraterületre, amelynek nag.

Nehéz lenne most az egyes fontosabb elemiek felfelé vonulását vázolni, itt csak megemlítjük, hogy ezen a területen veszi át uralmát és alkot mint még, megmaradt tölgyerdeink vezető karakterfaja zárterdőt vagy parkerdőt a cser sokszor mint túlzott ülte- tés eredményeelszórtan jelentkezik a pelyhes tölgy, de ott van a szilikátos talajban mindenütt a szelidgesztenye, viszont a virágos kőris.

A Staphylea és az Evonymus verrucosus, amelyei; a Rába-völgyét szintén nem lépik át, inkább kontinentális és nem illír elemek. Az ezeket az illír és déli fafajokat kísérő jellegzetes füvek közül csak név szerint soroljuk fel a már említett Asphodelus-on kívül az Anemone Mfoliá-t, AngeUca verticillaris-t, Linum gallicum-ol, Vicia oroboides-t, Tamus communis-i, Erythronium dens-eanis-t.

Tolnában a Crocus Heuffelianus var. Ami tanulságot a nyugati és délnyugati Dunántúl növényföldrajzi tagolódásából az erdész számára leolvashatunk, az az a megállapítás, hogy az erdeifenyőnek, mint északi, hidegebb, podzolos talajú tájakról származó és nálunk jelenleg csupán a Dunántúlon őshonos fafajnak az ültetése, itt a Dunántúlon és másodsorban még északkeleten ígér biz- tos eredményt.

Dél, illetve délkelet felé, Alföldünkön ez a leghaszno- sabb és legfömegesebben ültethető fenyőnk még az Alföldnek általá- ban meszes homokján sem tud tartósabb sikert biztosítani. Aránylag szerencsés klímaviszonyainál fogva sok más fenyő, mint a luc, vörösfenyő, sima- és duglaszfenyő is a siker reményében ültet- hető a Középhegység hogyan lehet pénzt kivinni a binárból a Dunán fúl megfelelő helyeire, így a Nyugati- illetve Északi-Bakony dúsabb nyári csapadéka gerinceire, vagy a Bükk.

Az Alföld folyamén ti ártereinek sürgős betelepítése, kopáros lejtői- nek erdősítése gyorsannövő fafajokkal, főleg nyárfélékkel jó tájékoz- tatást kaphat a most meginduló növényföldrajzi térképezés eredmé- nyeitől.

Ilyen térképsorozat birtokában az erdőiművelés munkája könnyebbé válik, úgy is mondhatjuk, a kiválaszt olt fafajokért az erdész a felelős séget megoszthatja a növény geográfussal, akinek viszont, félig-meddig erdésznek is kell éreznie magát.

Haladószellemű erdészeink, a mult gazdag tapasztalataival felvér- tezve, eddig is készséggel vették igénybe az új, fokozott ütemű felada- tok megoldásakor más segédtudományok, így a növénygeográfia segít- ségéi is, illetA-e megismerték és elsajátították a növéuygeográfus mód- szereit. Ennek a közös, kollektív munkának gyümölcseképpen meg kell oldódnia Magyarország hogyan lehet pénzt kivinni a binárból erdőgazdasági problémájának: szívós munkával meg kell kétszereznünk a l'ahiány ban szenvedő ország faál- lományát.